Activitat

Activitat

Aquest apartat inclou informació sobre l’activitat de la institució.

L’article 33 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes estableix que el Ple de la Sindicatura ha d’aprovar el marc pluriennal d’activitats, que ha de recollir una previsió a tres anys vista dels criteris de selecció i de l’abast dels informes que s’han de tenir en compte per elaborar els programes anuals d’activitats.

El programa anual d’activitats és la relació d’informes que la Sindicatura preveu elaborar durant l’any, d’acord amb l’article 37 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, i els articles 34 i 35 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes.

La memòria anual d’activitats és el document amb què la Sindicatura dona compte al Parlament de la seva actuació durant l’any, d’acord amb l’article 57 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i l’article 189 del Reglament del Parlament.

Marc pluriennal d’activitats

2024

2023

2023 Annex

2022

Memòria  2023

Compte 2023

Memòria 2022

Compte 2022

Memòria 2021

Compte 2021

2022

2022

Compte - 2022

2021

Compte - 2021

Agenda

Calendari de plens

2024 - segon semestre

Calendari setembre a desembre 2024

2024 - primer semestre

Calendari gener a juliol 2024

2023 - segon semestre

Calendari setembre a desembre 2023

Calendari de les activitats amb rellevància institucional que porten a terme els síndics

Calendar

Gestió documental

Informació sobre la gestió de la Sindicatura en relació amb la classificació i l'eliminació de documents.

Per Resolució del síndic major del 22 de novembre del 2022 es determinen els funcionaris habilitats per expedir còpies autèntiques.
 

Registre d'eliminacions de documents

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Resum d'eliminacions de documents

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Gràfics d'eliminacions de documents

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Resolucions judicials i dictàmens

En construcció.