Relacions amb el Parlament

La Sindicatura es relaciona amb el Parlament de Catalunya a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, davant la qual compareix per presentar els informes de fiscalització que determini la Comissió.

Un cop aprovats pel Ple de la Sindicatura, els informes són enviats al Parlament, que n'ordena la distribució als grups parlamentaris. D'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, els informes relatius al sector públic de la Generalitat es trameten a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè els tramiti. Pel que fa als informes relatius al sector públic local i a les universitats públiques, els grups parlamentaris poden demanar la presentació de l'informe que considerin pertinent davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

El Reglament del Parlament atorga una tramitació específica a l'informe anual del Compte general de la Generalitat de Catalunya, que el presenta el síndic o síndica major davant del Ple del Parlament, i a continuació, els grups parlamentaris tenen un torn d'intervencions per al debat i votació del dictamen que en faci la Comissió.

Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Asset Publisher

Fecha Hora Tipos Descripción
23/02/2023 10:20 Presencial Presentació dels informes 21/2022, 23/2022, 22/2022 i 20/2022
Informe 21/2022, relatiu a la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca, ingressos i despeses, exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 23/2022, relatiu al Pla de rescat del sector cultural, exercici 2020 Vídeo Tramitación
Informe 22/2022, relatiu al Departament de la Presidència, despeses de personal, exercici 2020 Vídeo Tramitación
Informe 20/2022, relatiu al Departament d’Interior, despeses de personal del Cos de Bombers, exercici 2018 Vídeo Tramitación
01/12/2022 12:00 Presencial Presentació de l'informe 15/2022
Informe 15/2022, relatiu a l'Agència Catalana de l’Aigua, cànon de l’aigua i altres tributs, exercici 2019 Vídeo Tramitación
03/11/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 14/2022 i 12/2022
Informe 14/2022, relatiu a l’Hospital Sant Joan de Reus, SAM, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 12/2022, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2020 Vídeo Tramitación
13/10/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 10/2022 i 13/2022
Informe 10/2022, relatiu a Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020 Vídeo Tramitación
15/09/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 8/2022 i 9/2022
Informe 8/2022, relatiu al Departament de Cultura, despeses de personal, exercici 2020 Vídeo Tramitación
Informe 9/2022, relatiu a Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, exercicis 2016, 2017 i 2018, Resolució 175/XII del Parlament Vídeo Tramitación
14/07/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 6/2022 i 7/2022
Informe 6/2022, relatiu a l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, exercici 2020 Vídeo Tramitación
Informe 7/2022, sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, exercici 2018 Vídeo Tramitación
16/06/2022 10:20 Presencial Presentació de la memòria d'activitats del 2021 i del Pla estratègic 2022-2028
Memòria d'activitats de la Sindicatura de Comptes, exercici 2021 Vídeo Tramitación
Sessió informativa amb el síndic major sobre el Pla estratègic 2022-2028 de la Sindicatura de Comptes Vídeo Tramitación
19/05/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 2/2022, 3/2022, 5/2022 i 1/2022
Informe 2/2022, sobre la Fundació Centre de Regulació Genòmica, exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 3/2022, relatiu al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, exercici 2017 Vídeo Tramitación
Informe 5/2022, relatiu a la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 1/2022, d'anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d'atenció primària, exercici 2018 Vídeo Tramitación
21/04/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 27/2021, 4/2022, 25/2021, 30/2021 i 32/2021
Informe 27/2021, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2021 Vídeo Tramitación
Informe 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 30/2021, relatiu a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021 Vídeo Tramitación
Informe 32/2021, relatiu a la contractació administrativa derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020, resolucions 962/XII i 963/XII del Parlament Vídeo Tramitación
17/03/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 17/2021, 22/2021, 23/2021 i 16/2021
Informe 17/2021, sobre la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 22/2021, relatiu a la Renda garantida de ciutadania, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 23/2021, sobre el Consorci Sanitari Integral, seguimient de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 16/2021, sobre el Síndic de Greuges, exercici 2019 Vídeo Tramitación