Relacions amb el Parlament

La Sindicatura es relaciona amb el Parlament de Catalunya a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, davant la qual compareix per presentar els informes de fiscalització que determini la Comissió.

Un cop aprovats pel Ple de la Sindicatura, els informes són enviats al Parlament, que n'ordena la distribució als grups parlamentaris. D'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, els informes relatius al sector públic de la Generalitat es trameten a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè els tramiti. Pel que fa als informes relatius al sector públic local i a les universitats públiques, els grups parlamentaris poden demanar la presentació de l'informe que considerin pertinent davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

El Reglament del Parlament atorga una tramitació específica a l'informe anual del Compte general de la Generalitat de Catalunya, que el presenta el síndic o síndica major davant del Ple del Parlament, i a continuació, els grups parlamentaris tenen un torn d'intervencions per al debat i votació del dictamen que en faci la Comissió.

Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Asset Publisher

Fecha Descripción
17/01/2012 Compareixença 17 de gener de 2012 a les 16 hores
Informe 27/2011, relatiu al Programa 131, Participació ciutadana i qualit Vídeo Tramitación
Informe 29/2011, relatiu a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, capítol 4 de despeses, exercicis 2008 i 2009 Vídeo Tramitación
10/12/2020 Compareixença dia 10 de desembre de 2020 a les 10:00 hores (videoconferència)
Informe 9/2020, relatiu a la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, exercici 2017 Vídeo Tramitación
Informe 10/2020, relatiu a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, exercici 2017 Vídeo Tramitación
Informe 12/2020, sobre el Consorci Institut de Física d'Altes Energies, exercici 2017 Vídeo Tramitación
Informe 14/2020, sobre el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, exercici 2017 Vídeo Tramitación
11/11/2008 Compareixença dia 11 de novembre de 2008 a les 16 hores
Informe 9/2008 sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya, exercici 2005 Vídeo Tramitación
Informe 25/2007, relatiu a l'Institut Català de Finances, exercicis 2002 i 2003 Vídeo Tramitación
Informe 1/2008, relatiu a l'Institut Català de les Indústries Culturals, exercici 2005 Vídeo Tramitación
Informe 2/2008, relatiu a les participacions en empreses adscrites al Departament de Treball i Indústria, exercici 2005 Vídeo Tramitación
11/11/2014 Compareixença dia 11 de novembre de 2014 a les 16 hores
Informe 10/2014, relatiu al Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 Vídeo Tramitación
Informe 11/2014, referent a Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA. Resolució 9/IX del Parlament Vídeo Tramitación
Informe 14/2014, sobre l'Autoritat del Transport Metropolità. Exercicis 2010, 2011 i 2012 Vídeo Tramitación
Informe 16/2014, relatiu a la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercici 2012 Vídeo Tramitación
12/04/2011 Compareixença dia 12 d'abril del 2011 a les 16 hores
Informe 15/2010, relatiu a l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural, exercicis 2007 i 2008 Vídeo Tramitación
Informe 16/2010, relatiu a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, exercici 2006 Vídeo Tramitación
Informe 19/2010, relatiu al Programa 213, Serveis penitenciaris, exercici 2008 Vídeo Tramitación
Informe 22/2010, relatiu a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, exercici 2007 Vídeo Tramitación
12/06/2012 Compareixença dia 12 de juny de 2012 a les 16 hores
Informe 10/2012, relatiu a les eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2011 Vídeo Tramitación
Informe 11/2012, referent a l'Agència Tributària de Catalunya, exercici 2010 Vídeo Tramitación
Informe 12/2012, relatiu a les subvencions rebudes per les organitzacions sindicals de Catalunya, exercici 2009 Vídeo Tramitación
Informe 13/2012, del Compte general de les corporacions locals, exercici 2010 Vídeo Tramitación
12/06/2020 Compareixença dia 12 de juny de 2020 a les 10:00 hores (videoconferència)
Informe 12/2019, relatiu a Gestió de Serveis Sanitaris, exercici 2016 Vídeo Tramitación
Informe 15/2019, relatiu a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, exercici 2016 Vídeo Tramitación
Informe 13/2019, sobre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, exercici 2017 Vídeo Tramitación
Informe 17/2019, relatiu a la Fundació Institut de Ciències Fotóniques, exercici 2017 Vídeo Tramitación
Informe 19/2019, relatiu a les eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019 Vídeo Tramitación
12/05/2016 Compareixença dia 12 de maig de 2016 a les 9:30 hores
Informe 23/2015, relatiu a la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya, exercici 2013 Vídeo Tramitación
Informe 26/2015, relatiu a Intracatalònia, SA, exercici 2013 Vídeo Tramitación
Informe 28/2015, sobre l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat, Resolució 938/X del Parlament Vídeo Tramitación
Informe 31/2015, sobre Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA), exercici 2010 Vídeo Tramitación
Informe 31/2015, sobre Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA), exercici 2011 Vídeo Tramitación
Informe 12/2015, referent a la contractació adminstrativa del Departament d'Interior, exercici 2013 Vídeo Tramitación
12/03/2013 Compareixença dia 12 de març de 2013 a les 16 hores
Informe 16/2012, relatiu al Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes 2007-2010 Vídeo Tramitación
Informe 17/2012, referent a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, exercici 2009 Vídeo Tramitación
Informe 18/2012, relatiu al Consorci per a la Normalització Lingüística, exercici 2010 Vídeo Tramitación
Informe 19/2012, referent al Departament d'Educació, contractació administrativa, exercici 2010 Vídeo Tramitación
13/10/2016 Compareixença dia 13 d'octubre de 2016 a les 9:30 hores
Informe 5/2015, sobre el Compte general de les corporacions locals, exercici 2013 Vídeo Tramitación
Informe 6/2016, sobre el Compte general de les corporacions locals, exercici 2014 Vídeo Tramitación
Informe de fiscalització 32/2015, relatiu a la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Resolució 234/X del Parlament Vídeo Tramitación
Informe de fiscalització 8/2016, relatiu a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, exercicis 2010, 2011 i 2012, Resolució 236/X del Parlament Vídeo Tramitación
Informe 33/2015, sobre les empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes, exercicis 2011 i 2012 Vídeo Tramitación