Comptes

Les entitats del sector públic de la Generalitat, les entitats adscrites a la Generalitat, les universitats públiques finançades per la Generalitat, les fundacions i els consorcis participats majoritàriament o minoritàriament per la Generalitat han de trametre els seus comptes anuals a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny de l'any següent, d'acord amb el que estableix el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 
En virtut del conveni de col·laboració entre el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat i la Sindicatura de Comptes, signat l'11 de gener del 2017, la tramesa dels comptes de les entitats que formen part del sector públic de la Generalitat és única i es vehicula a través del Punt Central d'Informació, habilitat per la Intervenció de la Generalitat a aquest efecte.

Documents d'ajuda

Conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la unificació del retiment de comptes de les entitats del sector públic del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

Conveni signat l'11 de gener de 2017 per a la unificació del retiment de comptes de les entitats del sector públic incloses en l'article 71.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC 7289, del 18 de gener del 2017). Inclou una correcció d'errades.

Articles 80 i 81 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

Articles 80 i 81 del TRLFPC, modificats per la Llei 5/2017, del 28 de març.