Publicador de continguts

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Exercici 2022

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • El CTESC és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. El Consell es configura com un ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i adscrit al Departament d’Empresa i Treball.
 • En compliment del seu Programa anual d’activitats la Sindicatura de Comptes ha emès l’informe de fiscalització de regularitat relatiu al CTESC corresponent a l’exercici 2022.
 • L’objecte d’aquest informe ha estat la revisió dels comptes anuals del Consell de l’exercici esmentat, i també ha inclòs la comprovació que durant el període fiscalitzat el CTESC ha desenvolupat la seva activitat d’acord amb la normativa que li és aplicable.

Quins són els fets i xifres clau?

 • L’entitat va liquidar drets i reconèixer obligacions per 2,46 M€ i 2,43 M€, respectivament. El seu resultat pressupostari va ser positiu en 34.895 €.
 • Les despeses de personal suposaven el 71,5% del seu pressupost i les despeses corrents de béns i serveis, el 28,1%. El Romanent de tresoreria a final del 2022 va presentar un saldo positiu de 822.510 €.
 • El CTESC disposava de 22 treballadors en règim de personal laboral a 31 de desembre del 2022.
 • L’entitat va formalitzar 76 expedients de contractació per 143.555 € durant l’exercici 2022.

Què hem observat?

 • El CTESC hauria de reclassificar l’import reconegut en l’epígraf del patrimoni net, Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats, a un compte de passiu a curt termini, per aproximadament 709.199,64 €.
 • Diverses incidències respecte a la contractació.
 • El Consell no disposava d’un conveni propi i es regia per diferents acords sobre condicions de treball.
 • Alguns membres del CTESC van renunciar a cobrar compensacions econòmiques a favor de les organitzacions que representaven. Aquesta cessió del dret a favor d’un tercer no està prevista en la normativa del CTESC.
 • El departament competent en matèria de finances públiques hauria d’efectuar una retenció de les transferències amb càrrec a l’exercici següent per un import estimat de 616.883,00 €.

Què recomanem?

 • Controlar les despeses recurrents contractades mitjançant contractes menors a fi de trobar el procediment de licitació més adequat.
 • Elaborar un conveni col·lectiu propi per al personal laboral que s’adeqüi a la seva realitat i inclogui tots els aspectes organitzatius necessaris per al desenvolupament de les seves tasques, o adherir-se al conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.