Publicador de continguts

Publicat l'informe de fiscalització de les despeses de personal del Departament d'Educació

Barcelona, 4 de març de 2021
imatge regum

La Sindicatura ha emès i tramès al Parlament l’informe 1/2021, relatiu al Departament d’Ensenyament, despeses de personal, exercici 2017.

El treball de fiscalització ha inclòs la revisió dels aspectes legals i econòmics relacionats amb les despeses del personal d’administració i serveis (PAS) i del personal docent del Departament d’Ensenyament corresponents a l’exercici 2017. A finals del 2018 aquest departament va passar a denominar-se Departament d’Educació.

En concret, s’ha fet una revisió de la normativa aplicable, del control intern, dels procediments de gestió relacionats amb el personal (determinació de plantilles, provisió de places, processos de selecció i promoció) i de la nòmina d’aquest personal. També s’ha analitzat l’execució pressupostària del capítol 1, despeses de personal, del pressupost de despeses del Departament.

L’informe ha anat a càrrec del Departament Sectorial D de la Sindicatura, sota la direcció del síndic Jordi Pons i Novell.