Asset Publisher

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Exercici 2020

The report in 2 minutes

Why we did this audit?

 • En l’exercici 2020, el Consorci va esdevenir un gestor de subvencions i ajuts extraordinaris adreçats a sectors econòmics afectats per la pandèmia de la covid.
 • Conseqüentment es van aprovar modificacions pressupostàries en 124,81 M€, respecte d'un pressupost inicial de 17,15 M€.
 • No havia estat mai fiscalitzat per la Sindicatura. 
   

What are the key facts and key figures?

 • Activitat rellevant del Consorci > atorgament de subvencions.

En l’exercici 2020: 

 • Apertura de 8 convocatòries de subvencions amb concurrència (126,33 M€)
 • Concessió d’11 subvencions de forma directa (6,49 M€)
 • Grau d’execució pressupostària 2020:
 • Ingressos: 95,5%
 • Despeses: 40,0%
 • Resultat pressupostari de l’exercici: 82,55 M€
 • Al tancament de l’exercici 2020, el finançament afectat a convocatòries d’ajuts era de 67,18 M€
 • Resultat pressupostari ajustat: 293.481 €

What have we observed?

 • El Consorci no disposava del contracte programa amb el departament d’adscripció.
 • Obligacions no reconegudes en la liquidació pressupostària per 15,63 M€.
 • Valoracions de sol·licituds de subvencions que no van ser degudament justificades i aplicació de subcriteris que no constaven a les bases reguladores.
 • Atorgament de subvencions amb un criteri diferent de l’establert en un programa de subvencions.
 • Prorrateig de l’import global màxim de les subvencions que no segueixen un criteri preestablert.
   

What do we recommend?

 • La redacció de les bases reguladores de les subvencions hauria de ser més clara i concisa. 
 • Per tal que la justificació a presentar pel beneficiari s’ajusti al projecte o acció subvencionat, quan la subvenció atorgada tingui un import inferior al pressupost proposat en la sol·licitud, fora bo que es comuniqués al beneficiari quina és la part del projecte o acció que no ha estat subvencionada.
 • Els ens consorciats haurien de fer una aportació per a reequilibrar la situació patrimonial, atès que la comptabilització de despeses no finançades amb transferències corrents dona lloc a un patrimoni negatiu.