Asset Publisher

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2020 i 2021

The report in 2 minutes

Why we did this audit?

Aquest informe té per objecte presentar les dades, agregades i per universitats, d’alumnes, professorat i personal d’administració i serveis (PAS) de les universitats públiques de Catalunya i agregar les liquidacions pressupostàries d’ingressos i de despeses dels exercicis 2020 i 2021, els balanços a 31 de desembre del 2020 i a 31 de desembre del 2021 i els comptes del resultat econòmic patrimonial dels exercicis 2020 i 2021. En l’informe també hi figuren les dades de la UOC però de forma separada, ja que és una universitat no presencial i té una configuració jurídica de fundació.

What are the key facts and key figures?

 • En el curs 2020-2021 hi havia 146.262 estudiants matriculats en estudis de grau i màster oficials (308 graus i 390 màsters) i es van titular 31.910 estudiants.
 • El nombre de professors a 31 de desembre del 2021 era de 18.413 i el personal d’administració i serveis 8.442.
 • El 2021, els ingressos van ascendir a 1.708,92 M€, el 75,78% quals van provenir, principalment, de transferències corrents i de capital d’altres administracions.
 • El 2021 les despeses van ascendir a 1.621,19 M€. El 68,62% van ser despeses de personal.
 • En el curs 2020-2021 la UOC tenia 66.154 alumnes matriculats en graus i màsters oficials. El 2021, va rebre subvencions de la Generalitat per la seva activitat per 30,21 M€ i subvencions de capital per 4,55 M€ i va tenir uns ingressos per matrícules de 120,29 M€.

What have we observed?

 • Les 20 titulacions de grau amb major nombre d’alumnes aplegaven el 50% de l’alumnat de grau. Els 13 màsters oficials que habilitaven per a l’exercici d’activitats professionals regulades aplegaven el 31,15% dels alumnes de màster.
 • El 48,06% dels professors permanents tenien més de 55 anys i només un 3,83% tenia 40 anys o menys.
 • Els anys 2020 i 2021 van retre comptes fora del termini legalment establert 5 universitats.
 • Cap universitat ha presentat, juntament amb els comptes, la informació sobre el cost de les activitats ni els indicadors de gestió.
 • El 31 de desembre del 2021, 4 universitats presentaven romanents de tresoreria no afectats negatius (genèrics) i 3 universitats presentaven romanents genèrics positius.
 • L’aplicació del model de comptabilitat analítica que es va desenvolupar en els anys 2016 i 2017 està en procés de revisió; les últimes dades obtingudes corresponen al curs 2016-2017.

What do we recommend?

 • Fer una anàlisi de l’oferta de titulacions i de la situació dels estudis que mostren indicis de manca de demanda, duplicitat, etc.
 • Elaborar plans i adoptar mesures per al rejoveniment de la plantilla de PDI que facilitin un relleu generacional adequat.
 • Tenint en compte que en 4 universitats els romanents de tresoreria no afectats a 31 de desembre del 2021 són negatius i que aquesta situació es produeix des de fa més de 5 anys, caldria que se n’analitzessin les causes i es proposessin les mesures adequades per corregir la situació.
 • Implementar un sistema de comptabilitat analítica comú per a totes les universitats i fer-lo públic.