Asset Publisher

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Exercici 2022

The report in 2 minutes

Why we did this audit?

 • El CTESC és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. El Consell es configura com un ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i adscrit al Departament d’Empresa i Treball.
 • En compliment del seu Programa anual d’activitats la Sindicatura de Comptes ha emès l’informe de fiscalització de regularitat relatiu al CTESC corresponent a l’exercici 2022.
 • L’objecte d’aquest informe ha estat la revisió dels comptes anuals del Consell de l’exercici esmentat, i també ha inclòs la comprovació que durant el període fiscalitzat el CTESC ha desenvolupat la seva activitat d’acord amb la normativa que li és aplicable.

What are the key facts and key figures?

 • L’entitat va liquidar drets i reconèixer obligacions per 2,46 M€ i 2,43 M€, respectivament. El seu resultat pressupostari va ser positiu en 34.895 €.
 • Les despeses de personal suposaven el 71,5% del seu pressupost i les despeses corrents de béns i serveis, el 28,1%. El Romanent de tresoreria a final del 2022 va presentar un saldo positiu de 822.510 €.
 • El CTESC disposava de 22 treballadors en règim de personal laboral a 31 de desembre del 2022.
 • L’entitat va formalitzar 76 expedients de contractació per 143.555 € durant l’exercici 2022.

What have we observed?

 • El CTESC hauria de reclassificar l’import reconegut en l’epígraf del patrimoni net, Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats, a un compte de passiu a curt termini, per aproximadament 709.199,64 €.
 • Diverses incidències respecte a la contractació.
 • El Consell no disposava d’un conveni propi i es regia per diferents acords sobre condicions de treball.
 • Alguns membres del CTESC van renunciar a cobrar compensacions econòmiques a favor de les organitzacions que representaven. Aquesta cessió del dret a favor d’un tercer no està prevista en la normativa del CTESC.
 • El departament competent en matèria de finances públiques hauria d’efectuar una retenció de les transferències amb càrrec a l’exercici següent per un import estimat de 616.883,00 €.

What do we recommend?

 • Controlar les despeses recurrents contractades mitjançant contractes menors a fi de trobar el procediment de licitació més adequat.
 • Elaborar un conveni col·lectiu propi per al personal laboral que s’adeqüi a la seva realitat i inclogui tots els aspectes organitzatius necessaris per al desenvolupament de les seves tasques, o adherir-se al conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.