Asset Publisher

Gestió de les despeses finançades amb el Fons COVID-19, exercici 2020. Resolució 84/XIV del Parlament

The report in 2 minutes

Why we did this audit?

  • El Parlament de Catalunya va encarregar a la Sindicatura de Comptes una fiscalització sobre la gestió per part de la Generalitat de Catalunya, els organismes dependents i les seves entitats de dret públic, de les despeses finançades amb els recursos derivats del Fons COVID-19.
  • El Fons COVID-19 van ser uns recursos addicionals que el Govern central va aprovar mitjançant el Reial decret llei 22/2020, per donar una resposta urgent a l’impacte econòmic generat per la pandèmia en les finances públiques de les comunitats autònomes. La gestió dels recursos s’havia d’ajustar a la normativa sobre ingressos i despeses que era d’aplicació.

What are the key facts and key figures?

  • El Fons COVID-19 es va dotar amb 16.000 M€, que es van distribuir a partir de criteris poblacionals i d’incidència del virus, i tenien un caràcter no condicionat.
  • La Generalitat de Catalunya va rebre un total de 3.165,56 M€, dels quals 2.604,37 M€ es van destinar a augmentar el pressupost d’ingressos de l’Administració General de la Generalitat (AGGC), i 561,19 M€ a reduir dèficit pressupostari.
  • A càrrec dels crèdits generats pel Fons COVID-19, l’AGGC va reconèixer obligacions en els pressupostos dels exercicis 2020 i 2021 per 2.545,12M€ i 10,52 M€, respectivament, i 48,73 M€ van ser romanents de crèdit.

What have we observed?

  • La distribució de la despesa finançada amb el Fons COVID-19 per àmbit d’activitat dels exercicis 2020 i 2021 va ser: 1.737,44 M€ a salut, 559,67 M€ a empreses, 140,77 M€ a educació, 70 M€ a personal, 26 M€ a famílies i 20 M€ a altres.
  • El Servei Català de la Salut va rebre 1.733,42 M€, dels quals 282,60 M€ es van destinar a l’Institut Català de la Salut. En aquestes entitats no ha estat possible identificar l’import de la despesa finançada amb el Fons COVID-19. No obstant això, la Sindicatura ha conclòs sobre la raonabilitat de la destinació dels Fons.

What do we recommend?

En aquest informe no es fan recomanacions.