Asset Publisher

El Ple de la Sindicatura aprova la instrucció per fiscalitzar les comptabilitats electorals del 14-F

Barcelona, February 05 2021
imatge resum

El Ple de la Sindicatura  ha aprovat la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021, que estableix la documentació que les formacions polítiques han d’enviar a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que preveu la normativa i el procediment per fer-ho.

D’acord amb l’article 133 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG) i l’article 2 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, estan obligats a enviar la comptabilitat electoral a la Sindicatura els partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors que compleixin els requisits per percebre subvencions o que n’hagin sol·licitat una bestreta. El termini per fer-ho és entre els cent i els cent vint-i-cinc dies posteriors a les eleccions.

Per la seva banda, la Sindicatura ha d’elaborar un informe de fiscalització de les comptabilitats electorals per comprovar que s’ajusten al que disposa la LOREG quant als conceptes subvencionables i als límits de despesa, i per proposar les actuacions i mesures correctores corresponents en cas d’incompliment de la normativa electoral.

La Instrucció, tramesa a la Junta Electoral Central i al departament competent de la Generalitat i disponible a la web de la Sindicatura de Comptes, estableix quines són les formacions polítiques obligades a enviar la comptabilitat electoral i els terminis legals per fer-ho, regula la tramesa telemàtica mitjançant la seu electrònica de la Sindicatura, defineix la quantificació i comprovació dels límits legals de despeses i estableix la documentació que han de presentar les formacions polítiques.

També estableix la informació relacionada amb el procés electoral del 14-F que les entitats financeres i les empreses proveïdores dels partits polítics estan obligades a enviar, per tal que la Sindicatura pugui fer el preceptiu informe de fiscalització.

La Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions del 14-F va ser aprovada pel Ple de la Sindicatura en sessió extraordinària  el 2 de febrer.