Asset Publisher

La Sindicatura fiscalitza el contracte programa 2019-2022 del Teatre Nacional de Catalunya

Barcelona, March 06 2024
Façana del Teatre Nacional de Catalunya.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 1/2024, relatiu al contracte programa 2019-2022 del Teatre Nacional de Catalunya.

El Teatre Nacional té la forma jurídica de societat anònima participada al 100% per la Generalitat de Catalunya.

L’exercici 2022, el pressupost de l’entitat va ser de 12,88 M€, dels quals 10,60 M€ corresponien a aportacions de la Generalitat.

En aquest treball, la Sindicatura ha analitzat si els objectius establerts en el contracte programa són coherents amb la consecució dels fins que es persegueixen, si l’execució s’ajusta a les previsions i si el seguiment del contracte programa s’ha fet en els termes previstos.

El síndic ponent d’aquest informe en el Ple de la Sindicatura ha estat el síndic major, Miquel Salazar.