Asset Publisher

Publicats els informes relatius al Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Barcelona i a l'Institut Català d'Energia

Barcelona, November 24 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l’informe 19/2021, relatiu a la Diputació de Barcelona, Pla estratègic de subvencions, exercici 2017, i l’informe 20/2021, relatiu a l’Institut Català d’Energia, exercici 2018.

L’objecte de l’informe 19/2021 és la fiscalització limitada del Pla estratègic de subvencions (PES) de la Diputació de Barcelona, que en l’exercici fiscalitzat va tenir un import total de 418,44 M€, després de modificacions, amb 441 línies de subvenció i més de 3.021 beneficiaris. La Sindicatura ha analitzat el PES des de la vessant financera i del compliment de la legislació aplicable.

L’informe 20/2021 és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals de l’exercici 2018 de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), entitat dedicada a l’impuls d’actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement en l’exercici fiscalitzat.

Els informes 19/2021 i 20/2021 han estat elaborats pels departaments sectorials F i B, respectivament, ambdós dirigits pel síndic Miquel Salazar.