Asset Publisher

La Sindicatura publica els informes sobre el Consorci de Turisme de Barcelona i el Consell Català de l’Esport

Barcelona, May 31 2023
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 5/2023, relatiu al Consorci de Turisme de Barcelona, comptes anuals, exercici 2018, i l’informe 6/2023, relatiu al Consell Català de l’Esport, ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021.

El treball sobre el Consorci de Turisme de Barcelona és una fiscalització financera dels comptes anuals d’aquesta entitat, dedicada a la promoció i el foment del turisme a la ciutat de Barcelona i participada per l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Fundació Barcelona Promoció.

El síndic ponent de l’informe és Manel Rodríguez, titular del Departament Sectorial E de la Sindicatura.

L’informe sobre el Consell Català de l’Esport té per objecte fiscalitzar les subvencions concedides per aquesta entitat en relació amb la pandèmia de la covid els exercicis 2020 i 2021, per un import total de 53,52 M€. Aquest treball ha estat elaborat pel Departament Sectorial D, sota la direcció de la síndica Anna Tarrach.