Asset Publisher

Publicats els informes sobre l'AGAUR, sobre l'agregat de les universitats públiques i sobre l'Institut Català Internacional per la Pau

Barcelona, September 02 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat l’informe 12/2021, relatiu a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), exercici 2019; el 13/2021, relatiu a l’agregat de les universitats públiques de Catalunya, exercicis 2018 i 2019 i el 14/2021, relatiu a l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), exercici 2019.

Els tres informes van ser admesos a tràmit per la Mesa del Parlament en la seva reunió d’ahir a Tornabous.

L’informe 12/2021 és un treball de fiscalització limitada sobre l’AGAUR, l’agència encarregada de la gestió dels programes de beques i ajuts, de préstecs i subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi i la recerca universitaris. La fiscalització ha inclòs la revisió del  Compte del resultat economicopatrimonial de l’entitat, i també la revisió de la gestió de les subvencions i del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, del personal i de la contractació.

L’informe 13/2021 correspon a l’agregat sobre les universitats públiques de Catalunya, un estudi que inclou dades agregades de les nou universitats públiques catalanes, les vuit presencials més la Universitat Oberta de Catalunya, que és no presencial.

Per últim, l’informe 14/2021 és una fiscalització de regularitat -auditoria financera i compliment de legalitat- sobre l’Institut Català Internacional per la Pau, entitat pública de la Generalitat destinada a promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional.

Els informes sobre l’àmbit universitari han estat elaborats pel Departament Sectorial D, sota la direcció del síndic Jordi Pons i Novell. L’informe sobre l’ICIP ha anat a càrrec de l’equip d’auditoria del Departament Sectorial G, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.