Asset Publisher

Publicats els informes sobre la contractació derivada de la pandèmia de la covid

Barcelona, February 09 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l’informe 32/2021, sobre la contractació administrativa derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020, resolucions 962/XII i 963/XII del Parlament, i l’informe 33/2021, sobre la contractació administrativa dels ens locals derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020.

L’informe 32/2021 dona compliment a dues resolucions del Parlament de Catalunya. El seu objecte és la fiscalització dels 6.114 contractes d’emergència tramitats per la Generalitat i el seu sector públic arran de la pandèmia de la covid l’exercici 2020, per un total adjudicat de 704,05M€, i també la fiscalització dels contractes tramitats d’urgència i les modificacions de contracte. En aquest cas s’han analitzat quatre expedients d’urgència amb un import adjudicat de 121,76 M€ i dues modificacions de contracte per 26,71 M€.

L’elaboració d’aquest informe horitzontal ha estat coordinada pel síndic major, Jaume Amat, amb la participació de tots els departaments d’auditoria de la Sindicatura de Comptes, llevat dels que fiscalitzen el sector públic local.

L’informe 33/2021 té per objecte la fiscalització de la contractació administrativa efectuada pels ens locals durant l’exercici 2020 per combatre els efectes de la covid. L’univers de fiscalització està format per 1.485 contractes d’emergència, amb un import d’adjudicació de 80,14 M€, i 770 contractes d’urgència, amb un import de 34,07 M€. Aquest treball ha estat elaborat pels dos departaments sectorials dedicats a la fiscalització del sector públic local, dirigits pels síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Miquel Salazar.