Asset Publisher

Publicat l'informe sobre la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana

Barcelona, January 14 2021
Imatge resum

La Sindicatura ha emès i tramès al Parlament l’informe 26/2020, relatiu a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, exercici 2018.

Es tracta d’un informe de fiscalització limitada que té per objecte la revisió de la liquidació del pressupost i del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de les retribucions de personal i de la contractació administrativa, corresponent a l’exercici 2018.

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana és una associació voluntària de municipis, de caràcter local, que l’any 2018 estava integrada per dotze municipis, onze de la comarca d’Osona i un del Vallès Oriental. Presta serveis de recollida de residus sòlids urbans, serveis de caràcter social i serveis funeraris als municipis mancomunats.

El treball de fiscalització ha anat a càrrec del Departament Sectorial F de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Miquel Salazar.