Asset Publisher

Nota d'aclariment sobre una informació periodística relacionada amb la Sindicatura i una actuació de l'Oficina Antifrau

Barcelona, June 12 2023
Imatge de resum

En relació amb una informació periodística en la qual s’afirma que la Sindicatura va “frenar” una investigació de l’Oficina Antifrau (OAC) relativa a un procés selectiu, aquesta institució vol aclarir que en cap cas ha “frenat” l’actuació de l’OAC.

L’actuació esmentada fa referència a un escrit que va tenir entrada en el Registre de la Sindicatura el dia 20 de gener del 2022, en el qual l’OAC l'informava que havia rebut un escrit de denúncia relatiu a un procés de selecció per cobrir una plaça d’informàtic/a en règim d’interinitat a la Sindicatura, i li demanava el seu parer atès que aquesta institució, d’acord amb la llei, no forma part de l’àmbit competencial de l’Oficina Antifrau.

En data 2 de febrer del 2022, la Sindicatura va respondre a l’OAC mitjançant un escrit en el qual l’informava que les discrepàncies en els processos de selecció s’han de tramitar mitjançant els procediments legalment previstos, com ara la sol·licitud d’accés a la informació pública o la interposició dels recursos administratius o contenciosos administratius corresponents.

Fins a la data, la Sindicatura no ha rebut cap petició, sol·licitud o denúncia relacionada amb el procés de selecció de referència, que finalment va quedar desert per la manca d’idoneïtat dels candidats que hi van concórrer.