Asset Publisher

Publicada la Memòria d’activitats de l’exercici 2022 amb nova estructura i nous continguts

Barcelona, May 02 2023
Imatge de resum

La Sindicatura ha publicat la Memòria d’activitats de l’exercici 2022, que ha estat tramesa al Parlament de Catalunya d’acord amb el que preveu la normativa.

El document dona compte de l’activitat duta a terme per la institució l’any precedent, amb estructura i continguts renovats, en sintonia amb la renovació del Ple de la Sindicatura aprovada pel Parlament el 10 de febrer del 2022.

En un escrit de presentació que s’hi publica com a introducció, el síndic major, Miquel Salazar, subratlla que la renovació dels membres del Ple de la Sindicatura va ser “el fet rellevant” de l’any 2022 i afegeix que la gestió d’aquell any, recollida en la Memòria, és “la manifestació inequívoca de la voluntat de canvi que ha endegat el nou govern” de la institució.

Després de la presentació s’hi introdueix un nou apartat titulat “L’any 2022 en xifres” en què es recullen les principals dades relatives a l’activitat i a l’organització de la Sindicatura presentades mitjançant infografies: 33 informes aprovats amb 525 observacions i 246 recomanacions, 27 informes presentats al Parlament, 69.000 visites a la pàgina web, 1.121 impactes als mitjans, 32 reunions del Ple, 98 empleats, 2.734 hores de formació i 11,64 M€ de pressupost executat,.

En l’apartat següent es dona informació sobre el Pla estratègic 2022-2028, instrument de planificació que marca els objectius que vol assolir la institució a mitjà termini, basats en ampliar l’àmbit de fiscalització de la Sindicatura amb la realització d’auditories operatives i de sistemes d’informació i en incrementar la visibilitat i la influència de la institució.

La Memòria dona compte dels informes programats per la Sindicatura i dels aprovats l’any 2022, i també de l’activitat institucional desplegada a través de l’agenda de relacions amb el Parlament de Catalunya i les institucions de la Generalitat, d’una banda, i amb les entitats i institucions de l’àmbit de l’auditoria, d’una altra. En aquest darrer bloc s’inscriuen les relacions amb els òrgans de control extern autonòmics, amb el Tribunal de Comptes i amb els col·legis professionals d’auditoria.