Asset Publisher

Els síndics presenten al Parlament els informes sobre l’Incasòl, la gestió del Fons Covid-19 i les llistes d’espera de salut

Barcelona, September 14 2023
Salazar i Cabasés, a la Comissió de la Sindicatura.

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalat per Miquel Salazar, síndic major, han comparegut aquest matí davant la Comissió del Parlament per presentar els informes de fiscalització següents:

L’informe sobre l’Incasòl, una fiscalització limitada sobre l’àrea d’existències del Balanç d’aquesta entitat, ha estat presentat a la Comissió pel síndic ponent, Josep Viñas. Viñas ha explicat que l'àrea d'existències representa més del 50% de l'actiu de l'Incasòl, factor valorat en el mapa de riscos efectuat per la Sindicatura a l'hora de determinar l'abast de la fiscalització. 

L’informe sobre els ajuts atorgats pel Consell Català de l’Esport amb motiu de la pandèmia de la covid l'ha presentat la síndica Anna Tarrach. La síndica ha xifrat en 53,52 M€ el total de subvencions i ajuts atorgats pel Consell Català de l'Esport amb motiu de la pandèmia a entitats i associacions del sector de l'esport, que l'any 2020 va veure reduïts els seus ingressos en un 27% a causa de la covid.

La fiscalització sobre la gestió de les despeses finançades amb el Fons Covid-19, creat pel Govern de l’Estat per pal·liar l’impacte econòmic generat per la pandèmia, l’han exposat conjuntament el síndic major, Miquel Salazar, i la síndica Maria Àngels Cabasés, que dirigeixen els departaments encarregats de fiscalitzar el Compte general de la Generalitat i el Departament de Salut, respectivament. Salazar ha destacat que dels 3.165;56 M€ que va rebre la Generalitat de Catalunya amb càrrec al Fons Covid-19, 2.604,37 M€ es van destinar a augmentar el pressupost d'ingressos de l'Administració de la Generalitat i 561,19 M€ a reduir dèficit pressupostari. 

Finalment, l’informe sobre les llistes d’espera dels serveis de salut l'ha presentat la síndica Maria Àngels Cabasés. En la seva intervenció, Cabasés ha afirmat que la Sindicatura ha conclòs que "la gestió del CatSalut de les llistes d'espera va empitjorar l'accessibilitat dels pacients a les prestacions sanitàries". Segons les dades que recull l'informe, de cada 100 pacients que van entrar en llista d'espera per a una intervenció quirúrgica el 2019, en van sortir 97,6, el que representa un increment del temps d'espera del 7,5% respecte a l'any anterior. En el cas de l'espera per a una prova diagnòstica, de cada 100 pacients que estaven en llista d'espera en van sortir 97,4, un 23,8% més d'espera que l'any anterior.