Partits Polítics

Tramesa de la comptabilitat electoral de les eleccions al Conselh Generau d’Aran del 28 de maig del 2023

Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021

El Ple de la Sindicatura de Comptes va aprovar la instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021. Aquesta instrucció estableix quines són les formacions polítiques obligades a enviar la comptabilitat electoral i els terminis legals per fer-ho, regula la tramesa telemàtica de la comptabilitat electoral mitjançant la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes, defineix la quantificació i comprovació dels límits legals de despeses i estableix els requisits de la documentació que han de presentar els partits que concorren a les eleccions. També s’hi estableix la informació que han de trametre les entitats financeres i els proveïdors dels partits relacionada amb el procés electoral, d’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei orgànica del règim electoral genera (LOREG).

 

En els enllaços següents podeu accedir a la seu electrònica de la Sindicatura per trametre la documentació electoral en suport informàtic i als models d'informació que han de presentar les entitats financeres i les empreses proveïdores dels partits:

Entitats financeres

   

Proveïdors

   

Tramesa de la comptabilitat ordinària

D'acord amb l'article 4.2 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, els partits polítics i les associacions i les fundacions sotmeses al Protectorat de la Generalitat i vinculades als partits polítics han de presentar la seva comptabilitat a la Sindicatura de Comptes en el termini de sis mesos a comptar del tancament de cada exercici.

Mitjançant el següent enllaç podeu trametre la comptabilitat ordinària en suport informàtic: