Publicador de continguts

Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

  • La Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran és una unitat directiva del Departament de la Presidència, que durant l’exercici 2021 va gestionar un pressupost de 310,95 M€, dels quals 310,36 M€ (99,88%) corresponien a transferències i subvencions als diferents ens locals de Catalunya.
  • Atesa la importància qualitativa i quantitativa d’aquestes transferències i subvencions i el seu abast territorial, convé tenir evidència que la Secretaria va desenvolupar l’activitat subvencionadora d’acord amb la normativa que li era d’aplicació.

Quins són els fets i xifres clau?

Transferències i subvencions concedides per la Secretaria:

  • Transferències, per 257,29 M€:  229,12 M€ al Fons de cooperació local (ajuntaments, Àrea Metropolitana de Barcelona, entitats municipals descentralitzades, Conselh Generau d’Aran i consells comarcals); 25,17 M€ al Conselh Generau d’Aran, i 3,01 M€ per al finançament de Badia del Vallès.
  • Subvencions, per 53,27 M€: 31,65 M€ al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya;15,97 M€ per a danys catastròfics per temporals; 4,66 M€ retribucions de càrrecs electes; 0,60 M€ a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació Catalana de Municipis i 0,38 M€ per a inversions en camins públics locals. 

Què hem observat?

  • S’han detectat mancances respecte als objectius i als indicadors establerts en els programes pressupostaris gestionats per la Secretaria.
  • En els 2 expedients revisats per danys catastròfics s’ha excedit el termini de resolució de 6 mesos establert en les bases reguladores.
  • S’han detectat errors en la publicació de les dades de les subvencions concedides.

Què recomanem?

  • Definir els indicadors de manera que permetin fer el seguiment del grau d’assoliment dels objectius i d’altres elements mesurables dels programes pressupostaris.
  • Revisar els requisits de la justificació de les subvencions quan aquestes es tramitin mitjançant conveni.
  • Revisar els procediments interns per a la tramitació de les subvencions per a activitats derivades de situacions de catàstrofe o urgència a fi d’evitar demores en el termini de resolució.