Publicador de continguts

Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • L’actualitat del tema de la ciberseguretat. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té com a objectiu general garantir la ciberseguretat en el territori de Catalunya executant les polítiques públiques en aquesta matèria.
 • Importància del contracte programa signat amb la Generalitat de Catalunya. Del compliment d’aquest contracte depenen els ingressos de l’Agència.
 • L’Agència de Cibersegurat no havia estat fiscalitzada amb anterioritat per la Sindicatura.

Quins són els fets i xifres clau?

 • Contracte programa signat amb la Generalitat amb l’objectiu de regular les relacions econòmiques, operatives, financeres i el model de relació i que establia 4 objectius estratègics, 10 objectius operatius i 16 indicadors.
 • Ingressos per transferències rebudes de la Generalitat:14,83 M€.
 • Les despeses de l’Agència van ser de 14,53 M€, de les quals 10,73 M€ corresponien a despeses corrents de béns i serveis, 2,90 M€ a despeses de personal i 901.805 € a inversions reals.
 • L’assoliment global dels objectius operatius va ser del 84,10%.

Què hem observat?

 • Durant l’exercici 2021 no es van publicitar alguns contractes en el Registre públic de contractes, ni els convenis vigents en el Diari Oficial de la Generalitat.
 • En alguns contractes menors s’han detectat incidències relacionades amb la contractació separada de prestacions que haurien d’haver estat objecte d’un únic contracte per tractar-se de contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles.
 • L’Agència no va publicar en el seu portal de transparència diversa informació referida a la seva organització i activitat.

Què recomanem?

 • Fer una adequada planificació temporal per mantenir actualitzada la informació i la documentació necessària per donar compliment als requisits establerts en l’Esquema Nacional de Seguretat i en la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
 • Revisar la formulació del càlcul dels objectius operatius del seu contracte programa amb la Generalitat, en concordança amb la seva definició d’aquests.