Publicador de continguts

Publicats els informes sobre la Fundació Sant Hospital i sobre els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals

Barcelona, 3 de novembre de 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l’informe 17/2021, relatiu a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, exercici 2018, i l’informe 18/2021, relatiu als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals, exercici 2018.

L’informe 17/2021 és una fiscalització limitada sobre la Fundació Sant Hospital, participada per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, pel Bisbat d’Urgell i per la Generalitat de Catalunya i dedicada prestar serveis d’assistència sanitària i atenció social a la comarca de l’Alt Urgell. La fiscalització s’ha centrat en l’anàlisi de l’estat d’execució del Pla de viabilitat economicofinancer per al període 2014-2023 subscrit per la Fundació Sant Hospital per revertir la greu situació econòmica i financera de l’entitat.

Aquest treball ha estat elaborat pel Departament Sectorial C de la Sindicatura, que té atribuïda la fiscalització del sector sanitari i social, sota la direcció del síndic major, Jaume Amat.

L’informe 18/2021 té per objecte analitzar la gestió que fan els ens locals dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, recurs que preveu la normativa per poder imputar al pressupost de l’exercici despeses vençudes i exigibles d’exercicis anteriors. La mostra analitzada està formada per les quatre diputacions i per seixanta-quatre ajuntaments amb població superior a 20.000 habitants.

El treball sobre el sector local ha estat elaborat pel Departament Sectorial E, dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers.