Publicador de continguts

Publicat l'informe de fiscalització sobre l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya

Barcelona, 6 d’abril de 2022
Imatge resum


La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l’informe de fiscalització 5/2022, relatiu a la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), exercici 2019.

El treball de fiscalització limitada ha inclòs la revisió del Balanç i del Compte de resultats i la revisió del compliment de legalitat bàsica que és d’aplicació a l’IREC, que té la forma jurídica de fundació i pertany al sector públic de la Generalitat. L’IREC té per objecte la recerca i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de l’energia i de la seva producció, transformació, transport, distribució i ús, i és un dels centres de referència de Catalunya en l’àmbit de la investigació, amb categoria de centre CERCA.

L’informe ha estat elaborat pel Departament Sectorial D de la Sindicatura, del qual és titular la síndica Anna Tarrach.