Asset Publisher

Subvencions per a inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres del SISCAT. Exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • La política pública de subvencions no és un instrument de finançament habitual del CatSalut, que contracta els serveis assistencials als centres de la xarxa SISCAT mitjançant contractes o convenis. 
 • La renovació tecnològica dels centres proveïdors del SISCAT és un objectiu estratègic del CatSalut, lligat directament a l’eficiència de la prestació assistencial. 
 • L’octubre de 2020 un informe de l’AIReF va posar de manifest que Catalunya estava per sota de la mitjana dels països de la OCDE en la dotació d’alta tecnologia del sistema nacional de salut, i la tercera per la cua en l’esforç inversor de les comunitats autònomes.
   

Quins són els fets i xifres clau?

 • El recompte efectuat pel CatSalut l’any 2017 inclou 39 centres SISCAT i 11.694 equips i posa de manifest una antiguitat superior a 10 anys per al 50% dels equips d’alta tecnologia.
 • L’any 2019 el CatSalut aprovà el Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) 2021-2023, amb una dotació de 150 M€. El gener de 2021 llançà la primera convocatòria de subvencions, de les 4 previstes, per 30 M€ i un cofinançament del 25-40-70%, segons els equips.
 • La resolució definitiva va concedir 29,99 M€ a 33 centres. Després del procediment de justificació, el CatSalut en va revocar 6,12 M€.
   

Què hem observat?

 • L’informe preceptiu d’impacte econòmic i social presenta debilitats i mancances.
 • El CatSalut va concedir ampliacions de termini de forma extemporània i va vulnerar el principi d’igualtat de tracte.
 • Els tràmits justificatius presenten incompliments que podrien constituir motiu de revocació i per als quals s’hauria d’iniciar el procediment de reintegrament.
 • L’ICS va acceptar al·legacions per 2,37 M€, d’acord amb supòsits no previstos en les bases.
 • La gestió de les subvencions no compta amb una avaluació formal del compliment dels principis d’eficàcia i eficiència ni dels objectius fixats
 • La reducció de l’antiguitat mitjana del parc dels beneficiaris s’estima en el 12,14%. 
   

Què recomanem?

 • El CatSalut hauria de realitzar l’estudi de costos de les prestacions sanitàries que presten les entitats del SISCAT per compte seu per adaptar els preus i les tarifes de la contraprestació, incloent-hi el cost de l’amortització dels béns i equipaments.
 • El CatSalut hauria de comprovar in situ la realització per part dels beneficiaris de les activitats subvencionades.
 • La cultura de l’avaluació ha d’entendre’s des del punt de vista que les polítiques són hipòtesis plausibles que han de ser contrastades, per tant, l’òrgan gestor del programa PERT hauria d’avaluar de forma periòdica l’efecte de les despeses derivades d’aquesta política.