Asset Publisher

Plans antifrau aprovats per les universitats públiques que participen en l'execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • El Consell europeu va aprovar l’instrument Next Generation EU amb un eix central: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) destinat a mitigar l’impacte econòmic i social de la covid.
 • Atès el gran volum de recursos dels fons MRR els estats membres havien d’establir un control intern eficaç i eficient per garantir-ne el seu bon ús.
 • És important vetllar perquè les entitats executores d’aquests recursos, en aquest cas les universitats públiques, disposin dels mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d’interessos.

Quins són els fets i xifres clau?

 • Les universitats públiques participen com a executores en el component 21 del Pla de recuperació, transformació i resiliència i se’ls ha assignat un volum de 84,33 M€ per al període 2021-2023. A més també reben altres fons en qualitat de beneficiàries.

Què hem observat?

 • Les 7 universitats públiques havien aprovat els Plans de Mesures Antifrau (PMA) exigits per la normativa per a les entitats executores de fons MRR.
 • Només 5 universitats van fer el test d’autoavaluació i risc que s’havia de realitzar per primera vegada quan l’Ordre HFP 1030/2021 va entrar en vigor.
 • 2 universitats no van elaborar la matriu de riscos (eina que facilita l’avaluació de la probabilitat i l’impacte de determinats riscos).
 • Les 7 universitats havien previst algun mecanisme de notificació i denúncia, tot i que només 2 universitats tenen implementat un canal de denúncies. 

 

Què recomanem?

 • Seria convenient que les universitats aprovessin un reglament intern de la Comissió Antifrau que recollís la composició i funcions, la periodicitat de les reunions i l’adopció d’acords entre altres aspectes.
 • Totes les universitats haurien d’elaborar, revisar i actualitzar les matrius de riscos incorporant, a més de les àrees generals (contractació i subvencions), les àrees i riscos específics de l’activitat universitària.
 • Seria convenient estendre la formalització de les Declaracions d’absència de conflictes d’interès (DACI) a tothom que intervingui en les diferents fases de procediments o quan hi pugui haver risc de conflictes d’interessos.
 • El PMA hauria de ser fàcilment visible i accessible des de les pàgines web de les universitats.