Asset Publisher

Banc de Sang i Teixits. Ingressos i despeses, exercici 2020

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • L’objectiu del Banc de Sang i Teixits (BST) és garantir a tots els pacients radicats al territori de Catalunya, d'una manera suficient i segura, l'accés a la sang, als hemoderivats, als teixits i a altres productes biològics utilitzables en humans, i, al mateix temps, promoure un bon ús de tots aquests components.
 • Atesa la importància d’aquest objectiu, convé tenir evidència de la raonabilitat de la gestió de les operacions econòmiques, dels convenis amb tercers i de la contractació administrativa i de personal necessaris per a l’activitat que el BST presta.

Quins són els fets i xifres clau?

 • De 112 M€ d’ingressos, 97 M€ corresponien a facturació a centres públics, 9 M€ a centres privats, de Catalunya. La resta, 6 M€, corresponien a centres d’altres comunitats autònomes i de l’estranger.
 • Hi treballaven 805 empleats amb un cost de 35 M€.
 • Va realitzar activitat extraordinària de proves PCR per 23 M€, principalment per encàrrec del CatSalut. Les despeses estimades associades a la covid van ser de 13 M€.

Què hem observat?

 • Els convenis que regulen les prestacions a realitzar o a rebre no s’acompanyen de la memòria justificativa, la memòria econòmica i l’informe jurídic que determina la normativa.
 • El servei de manteniment de l’edifici per 1 M€ i el subministrament de reactius per a fer determinacions analítiques per 1,63 M€ es van realitzar a l’empara de resolucions de pròrrogues de contractes en què el termini de vigència havia finalitzat.
 • En diversos casos, el BST va autoritzar despesa mitjançant contractes menors al mateix proveïdor i per al subministrament del mateix producte, superant el llindar de la contractació menor establert en la LCSP. 

Què recomanem?

 • Signar abans d’iniciar l’any les clàusules de l’encàrrec del CatSalut al BST de l’activitat a fer durant l’any.
 • Establir les tarifes dels productes i serveis que presta el BST a partir del càlcul dels costos reals, en lloc de mantenir les tarifes històriques incrementades linealment segons les variacions dels preus dels concerts entre els hospitals i el CatSalut.
 • Avaluar els resultats del compliment de les condicions d’execució dels contractes i convenis i que en quedés constància en un document.