Asset Publisher

Universitat Pompeu Fabra. Despeses de personal, exercicis 2018-2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • Les despeses de personal són la despesa més important en les universitats públiques.
 • En el cas de la UPF, el 2021 van representar el 71,62% de les obligacions reconegudes en el pressupost.
 • La gestió de les despeses de personal, a més, és complexa perquè hi ha una elevada descentralització, diverses tipologies de personal (cadascuna amb marcs normatius diferents) i diverses fonts de finançament.

Quins són els fets i xifres clau?

 • El curs 2020-2021 la UPF tenia 11.756 alumnes (3.582 de nou accés) i s’hi van titular 2.992 estudiants.
 • L’any 2021 dels 2.608 integrants del personal de la UPF 1.681 eren docents i investigadors (PDI) i 927 personal d’administració i serveis i de suport a la recerca (PAS).
 • La despesa de personal l’any 2021 va ser de 102 M€, el 71,62% de la despesa.

Què hem observat?

 • Hi havia un elevat percentatge de temporalitat, tant en PDI (superior al 66%) com en PAS (superior al 30%).
 • No existia Relació de llocs de treball del PDI.
 • Mancava  regular aspectes de l’activitat i de les retribucions, fet que possibilitava un alt grau de discrecionalitat en la determinació d’alguns complements.
 • La jornada laboral del PAS era de 35 hores setmanals en lloc de 37,5 hores com corresponia.
 • Les hores lectives presencials assignades efectivament al professorat permanent i temporal a temps complet equivalien al 43,09% del potencial docent (curs 2018-2019).
 • Un 44,09% de la docència presencial va ser impartida per professorat associat i un 24,94% per professorat temporal amb categories diferents d’associat, i per investigadors (curs 2018-2019).

Què recomanem?

 • Elaborar o modificar les normatives internes, aprovar-les i publicar-les per regular aspectes relacionats amb contractació de personal amb càrrec a projectes no competitius, activitats del professorat i alguns aspectes retributius.
 • Revisar la normativa de dedicació docent per millorar la transparència i evitar la discrecionalitat.