Asset Publisher

Universitat Autònoma de Barcelona. Despeses de personal, exercicis 2018-2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • Les despeses de personal són la despesa més important en les universitats públiques.
 • En el cas de la UAB, el 2021 van representar el 76,94% de les obligacions reconegudes en el pressupost. 
 • La gestió de les despeses de personal, a més, és complexa perquè hi ha una elevada descentralització, diverses tipologies de personal (cadascuna amb marcs normatius diferents) i diverses fonts de finançament. 

Quins són els fets i xifres clau?

 • El curs 2020-2021 la UAB tenia 30.259 alumnes (9.315 de nou accés) i s’hi van titular 7.189 estudiants.
 • El 31 de desembre del 2021 dels 6.835 integrants del personal de la UAB 4.574 eren docents i investigadors (PDI) i 2.261 personal d’administració i serveis i de suport a la recerca (PAS).
 • La despesa de personal l’any 2021 va ser de 255,63 M€, el que representa el 76,94% de la despesa total.

Què hem observat?

 • Hi havia un elevat percentatge de temporalitat del PDI (superior al 63%).
 • No existia Relació de llocs de treball del PDI.
 • La jornada laboral del PAS era de 35 hores setmanals en lloc de 37,5 hores com corresponia.
 • Hi havia una reducció important del potencial docent i de la capacitat docent del PDI. S’estima que les hores lectives presencials assignades efectivament al professorat permanent i temporal a temps complet equivalien al 67,11% del potencial docent (curs 2018-2019).
 • Un 35,48% de la docència presencial va ser impartida per professorat associat i un 10,73% per professorat temporal amb categories diferents d’associat, i per investigadors (curs 2018-2019).

Què recomanem?

 • Establir criteris o directrius per determinar les retribucions addicionals per la participació en projectes de recerca.
 • Revisar la normativa de dedicació docent per millorar la transparència tenint en compte l’eficiència en la utilització dels recursos públics.