Asset Publisher

Presentació al Ple del Parlament l'informe anual sobre el Compte general de la Generalitat

Barcelona, 1 December de 2021
imatge resum

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha comparegut avui davant el Ple del Parlament per presentar l’informe sobre el Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici 2018.

La Cambra ha aprovat els comptes liquidats de la Generalitat de l’exercici 2018 i el dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, que insta el Govern a “seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i dels resultats obtinguts”.

En la seva intervenció en sessió plenària, el síndic major ha recordat que l’informe 31/2020 va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 30 de desembre del 2020 i tramès al Parlament el 15 de febrer passat.

Amat ha reconegut la tasca feta per la Intervenció General de la Generalitat amb l’aprovació del nou Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat i amb l’esforç de consolidació dels comptes de tot el sector públic català, malgrat que el Compte general del 2018 encara presenta mancances en aquest aspecte.

Ha destacat que els comptes del 2018 posen de manifest la “delicada situació financera de la Generalitat”, caracteritzada pel romanent de tresoreria i els fons propis negatius, i per un elevat endeutament a llarg termini que compromet la gestió econòmica i política de la institució.

En aquest context, ha assenyalat que la injecció de fons que han fet les administracions públiques els darrers dos anys per pal·liar la pandèmia de la covid és una  bona notícia, “però també té un risc associat perquè cal gestionar-los [els fons] de forma correcta i eficient”. “La Sindicatura estarà allà com a controlador extern”, ha afegit.

Els síndics Jordi Pons, Miquel Salazar i Emma Balseiro i el secretari general de la Sindicatura, Manel Rodríguez, han seguit el debat sobre l’informe del Compte general des de la llotja de convidats.