Asset Publisher

Presentació de quatre informes a la Comissió de la Sindicatura del Parlament

Barcelona, 16 September de 2021
imatge resum

Els síndics han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar els quatre informes de fiscalització següents:

  • Informe 21/2020, relatiu a l’Institut d’Assistència Sanitària, exercici 2017.
  • Informe 31/2020, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2018.
  • Informe 15/2020, relatiu a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d’informes anteriors, exercici 2018.
  • Informe 20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, exercicis 2010-2018. Resolució 214/XII del Parlament.

Tots els informes tramitats avui han estat defensats davant la Comissió pel síndic major, Jaume Amat.

L'informe relatiu a l'Institut d’Assistència Sanitària és una fiscalització limitada sobre l'empresa pública que presta els serveis d’atenció sanitària, sociosanitària i de salut mental al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt i als CAP d’Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva.

Respecte a l'informe sobre el Compte general de la Generalitat, el síndic major ha fet una breu exposició davant la Comissió. Els diputats han acordat per assentiment continuar amb la tramitació de l'informe mitjançant l'elaboració del dictamen que haurà de votar el Ple del Parlament, d'acord amb el procediment previst en el Reglament de la Cambra.

La fiscalització sobre l’Hospital de Sant Pau és un treball de seguiment de les observacions i recomanacions fetes per la Sindicatura en informes anteriors per comprovar-ne l’estat de compliment.

El darrer dels informes debatuts en Comissió ha estat el relatiu a l’Oficina Antifrau de Catalunya, un treball de fiscalització sobre l’OAC dels exercicis 2010 al 2018, d’ampliació d’un informe anterior sobre aquesta entitat.