Asset Publisher

La Sindicatura participa en la VI Jornada anual d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona

Girona, 13 February de 2023
Imatge de resum

Amb una presentació sobre l’aprovació i el retiment del Compte general a l’òrgan fiscalitzador dins de termini i d’acord amb la normativa

La Sindicatura ha participat en la VI Jornada anual d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona, organitzada per la Diputació de Girona el 10 de febrer.

La responsable de la Unitat del Compte general, Marta Bernad, va fer una presentació sobre el procediment d’aprovació i de retiment del Compte general de les corporacions locals a la Sindicatura, previst en l’article 41 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el qual els ens locals han de trametre a l’òrgan fiscalitzador, cada any, abans del 15 d’octubre, els comptes anuals liquidats de la corporació i dels seus ens dependents.

Bernad va reflexionar sobre el procediment d’aprovació recollit en l’actual normativa i va donar les dades provisionals de lliurament del Compte general del darrer exercici a la Sindicatura, ¬–que en el cas de les comarques gironines va ser del 85% dels ens locals. També va destacar algunes de les propostes contingudes als informes de l’òrgan fiscalitzador.

D’una banda, entre les recomanacions adreçades als ens locals, Bernad va destacar que cal reforçar els mitjans i recursos destinats a l’àrea de gestió economicofinancera de la corporació, i la petició d’assistència als òrgans supramunicipals quan sigui necessari i amb antelació suficient perquè es pugui prestar de forma eficient.

D’altra banda, a l’executiu i al legislador, la Sindicatura demana la reducció generalitzada dels terminis d’elaboració i aprovació del Compte general, i els de la seva tramesa posterior a l’òrgan fiscalitzador, que es proposa d’avançar de l’actual 15 d’octubre al 30 de juny.

La jornada va ser inaugurada pel president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i va comptar amb l’assistència d’uns cent cinquanta professionals de l’Administració local, bàsicament secretaris i interventors de corporacions gironines.

El programa sencer de la VI Jornada anual d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona, i les ponències presentades, disponible aquí.