Asset Publisher

Publicats els informes de fiscalització sobre el Conselh Generau d'Aran, el Consell Comarcal del Garraf, Bombers, l'Institut de recerca Vall d'Hebron i el Departament de la Presidència

Barcelona, 21 December de 2022
Imatge resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe 18/2022, relatiu al Conselh Generau d’Aran, exercici 2019; l’informe 19/2022, sobre el Consell Comarcal del Garraf, exercici 2018; l’informe 20/2022, sobre el Departament d’Interior, despeses de personal del Cos de Bombers, exercici 2018; l’informe 21/2022, relatiu a la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de recerca, ingressos i despeses, exercici 2019, i l’informe 22/2022, relatiu al Departament de la Presidència, despeses de personal, exercici 2020.

Tots cinc informes va ser admesos a tràmit ahir per la Mesa del Parlament.

Els informes 18/2022 i 19/2022, corresponents al sector públic local, són fiscalitzacions limitades sobre el Conselh Generau d’Aran, la institució d’autogovern dels aranesos, i sobre el Consell Comarcal del Garraf. Els dos treballs han estat elaborats pel Departament Sectorial F, que dirigeix el síndic Ferran Roquer.

L’informe 20/2022 és una fiscalització de les despeses de personal del Cos de Bombers de la Generalitat, que ha inclòs la revisió de les nòmines, les dietes i les bestretes dels 2.322 efectius antiincendis. L’auditoria ha anat a càrrec de la síndica Llum Rodríguez, titular del Departament Sectorial A.

L’informe 21/2022, relatiu al sector públic sanitari, és una fiscalització dels ingressos i les despeses i de la gestió de la contractació i del personal de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron, que té la forma jurídica de fundació. El treball l’ha elaborat el Departament Sectorial C, dirigit per la síndica Maria Àngels Cabasés.

Finalment, l’informe 22/2022 és una fiscalització de les despeses de personal del Departament de la Presidència de la Generalitat de l’exercici 2020. La síndica ponent d’aquest informe, elaborat pel Departament Sectorial C, és Anna Tarrach.