Asset Publisher

Publicat l'informe de fiscalització sobre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Barcelona, 15 September de 2021
imatge resum

La Sindicaturas ha publicat i tramès al Parlament l’informe 15/2021, relatiu a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), exercici 2017.

La fiscalització de regularitat ha inclòs la revisió dels comptes anuals de l’exercici 2017 de l’EAPC, que és la institució bàsica a Catalunya de formació, selecció i estudi en matèria d’administració pública.

L’informe ha estat elaborat pel Departament Sectorial A de la Sindicatura, dirigit per la síndica Emma Balseiro.