Asset Publisher

La Sindicatura publica l’informe de fiscalització sobre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Barcelona, 9 November de 2022
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 16/2022, relatiu al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, exercici 2019.

El treball correspon a una fiscalització financera limitada, centrada a revisar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 i a comprovar que el Consell Comarcal va complir la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari i de la gestió del personal i de la contractació administrativa. 

L’informe l’ha elaborat el Departament Sectorial F, responsable de fiscalitzar el sector públic local i dirigit pel síndic Ferran Roquer.