Asset Publisher

Publicat l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals de l'exercici 2019

Barcelona, 15 December de 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l’informe 21/2021, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2019.

L’objecte d’aquest treball, d’acord amb el que disposa la normativa, és comprovar que les corporacions locals han tramès el Compte general a la Sindicatura en temps i forma, és a dir, dins del termini legalment establert i d’acord amb el que preveu la normativa pel que fa a la composició dels comptes i a la seva formulació i aprovació per l’òrgan competent.

El termini de tramesa del Compte general de l’exercici 2019 es va ampliar fins al 22 de gener del 2021 a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma motivat per l’esclat de la pandèmia de la covid en l’exercici fiscalitzat. Per tant, el termini de presentació dels comptes es va ampliar tres mesos respecte del termini legalment establert, que finalitzava el 15 d’octubre de l’exercici següent al del tancament dels comptes.

L’informe sobre el Compte general de les corporacions locals ha estat elaborat pel Departament Sectorial E de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Joan-Ignasi Puigdollers.