Asset Publisher

Publicat l’informe de fiscalització sobre l’Hospital de Sant Joan de Reus

Barcelona, 10 October de 2022
Imatge resum

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l’informe 14/2022, relatiu a l’Hospital de Sant Joan de Reus, Societat Anònima Municipal, exercici 2018.

Aquest treball de fiscalització limitada s’ha centrat en la revisió de les operacions d’ingressos i despeses de l’Hospital amb les entitats que hi estan relacionades i en la revisió de la gestió de la contractació administrativa i del personal de l’Hospital.

L’informe ha estat elaborat pel Departament Sectorial C de la Sindicatura, que dirigeix la síndica Maria Àngels Cabasés i que té encarregada la fiscalització dels departaments de la Generalitat responsables de les polítiques de salut i drets socials.