Asset Publisher

Publicats els informes sobre el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria i sobre el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Barcelona, 15 February de 2021
imatge resum

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès i tramès al Parlament l'informe 27/2020, relatiu al Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria, exercici 2018, i el 28/2020, relatiu al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, ingressos i despeses, exercici 2017.

L’informe 27/2020 és una fiscalització del Compte de pèrdues i guanys, de les inversions i de l’endeutament del Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), referent a l’exercici 2018. El CIMNE és un consorci participat per la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya i té el reconeixement de Centre de Recerca de Catalunya. El treball de fiscalització l’ha elaborat el Departament Sectorial D de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Jordi Pons i Novell.
    
L’informe 28/2020 correspon a una revisió limitada dels ingressos i les despeses del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC) i de les entitats del grup, de les transaccions entre les entitats del grup i del compliment de la legalitat en els àmbits de la contractació i del personal. El CSC, d’acord amb els seus estatuts, és una entitat local pública que té per objecte afavorir la coordinació dels ajuntaments i centres proveïdors de salut i millorar la prestació dels serveis de salut i d’atenció sociosanitària dels seus associats.

Aquest treball de fiscalització ha anat a càrrec del Departament Sectorial C, sota la direcció del síndic major, Jaume Amat.