Asset Publisher

Publicats els informes sobre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda i sobre les subvencions del CatSalut per renovar equipament hospitalari

Barcelona, 12 July de 2023
Equipament i aparells d'un hospital públic de Catalunya.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 10/2023, relatiu al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, exercici 2020, i l’informe 11/2023, relatiu a les subvencions per a inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres del SISCAT, exercici 2021.

L’informe 10/2023 és una fiscalització limitada sobre l’activitat de foment duta a terme pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, que l’exercici 2020 va esdevenir un centre gestor de subvencions i ajuts extraordinaris adreçats a sectors econòmics afectats per la pandèmia de la covid. En l’exercici fiscalitzat el Consorci estava participat en un 50% per la Generalitat i en un 50% pel Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

El treball de fiscalització del Consorci de Comerç, Artesania i Moda ha anat a càrrec del Departament Sectorial B, dirigit pel síndic Josep Viñas.

L’informe 11/2023 és una fiscalització sobre les subvencions concedides pel Servei Català de la Salut (CatSalut) als centres de la xarxa hospitalària d’utilització pública per a la renovació d’equipament sanitari i aparells mèdics, en el marc del Programa estratègic de renovació tecnològica 2021-2023 aprovat pel CatSalut.

La fiscalització sobre l’àmbit sanitari l’ha dut a terme el Departament Sectorial C, al capdavant del qual hi ha la síndica Maria Àngels Cabasés.