Publicador de continguts

El Ple aprova la instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament del 12 de maig

Barcelona, 16 d’abril de 2024
Logo oficial de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig del 2024.

S’hi estableixen els requisits de la documentació que han de presentar les formacions polítiques a la Sindicatura de Comptes

El Ple de la Sindicatura de Comptes, en reunió extraordinària celebrada avui, ha aprovat la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig del 2024.

D’acord amb les competències que la llei atorga a la Sindicatura per fiscalitzar els processos electorals circumscrits a l’àmbit territorial de Catalunya, en la instrucció esmentada es detallen les formacions polítiques obligades a enviar la comptabilitat electoral, els terminis legals i el procediment per fer-ho, la quantificació dels límits legals de despeses i els requisits de la documentació a presentar, que inclou la documentació comptable i la informació relativa a les entitats financeres i als proveïdors que hagin prestat serveis als partits amb motiu de la campanya electoral.

Amb posterioritat a les eleccions la Sindicatura elabora un informe de fiscalització en el qual es pronuncia sobre la regularitat de les comptabilitats electorals presentades i, en cas d’apreciar-hi irregularitats, proposa la reducció o la no adjudicació de la subvenció a percebre, en els termes establerts per la normativa.

Els partits que concorren a les eleccions tenen un termini de fins a 125 dies posteriors a la data de les eleccions per presentar la comptabilitat electoral a l`òrgan fiscalitzador, mitjançant tramesa telemàtica a través de la seu electrònica de la Sindicatura.

El límit màxim de despeses, fixat en 0,40 € per habitant d’acord amb xifres del padró, està establert en el Decret 65/2024, del 19 de març, que regula les subvencions i el control de la comptabilitat electoral de les eleccions del 12 de maig.

Els partits han de presentar la comptabilitat formulada segons el Pla general de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques. La documentació a presentar inclou també la justificativa dels ingressos, de les despeses ordinàries i de les despeses per mailing, i la informació corresponent a les entitats financeres que hagin concertat operacions amb les formacions polítiques i la relativa als proveïdors que hagin facturat serveis o prestacions als partits.