Asset Publisher

Ajuntament de Barcelona. Despeses de personal: òrgans de govern, comissionats, alta direcció i síndica de greuges, exercici 2020

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • Mai no s’havien fiscalitzat les despeses de personal de l’Ajuntament de Barcelona, que és el municipi de major població de Catalunya.
 • L’exercici 2020, l’Ajuntament va gestionar un pressupost definitiu de 3.045,29 M€ (exclosos els dels ens dependents).
 • El cost del personal que participa en la presa de les decisions del més alt nivell i en la seva execució és d’interès per a la ciutadania.

Quins són els fets i xifres clau?

 • El nombre de persones objecte de fiscalització (excloses les dels ens dependents) ha estat de 118, que inclou:

-Membres del Consell Municipal: 43
-Consellers de districte: 40 dels 199 que va tenir l’Ajuntament durant l’exercici 2020
-Comissionats: 7
-Gerents: 27
-Síndica de greuges: 1

 • Les obligacions reconegudes l’exercici 2020 per retribucions i, si escau, per dietes per l’assistència a reunions, consells o comissions de les 118 persones van ser de 7,32 M€, i les corresponents a les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, d’1,44 M€.

Què hem observat?

 • L’any 2020 no es disposava d’una Relació de llocs de treball definitiva.
 • No s’ha regulat el que prescriu la Carta Municipal quant als llocs de treball dels gerents.
 • La retribució d’algunes persones va incloure conceptes o càlculs que no s’ajustaven a la normativa.
 • La regulació de la síndica de greuges com a eventual és incompatible amb la seva naturalesa i en el Codi ètic i de conducta no s’esmenta aquesta la figura.
 • L’obligació dels càrrecs de presentar les declaracions d’activitats i de béns es va incomplir en alguns casos i no es va publicar la retribució de la síndica de greuges.

Què recomanem?

 • Prioritzar la reglamentació del nombre, la denominació, les funcions i el règim dels llocs de treball dels gerents, i també la de l’instrument d’ordenació corresponent.
 • Reduir el nombre de categories dels llocs de treball dels gerents i homogeneïtzar les seves diferències retributives.
 • Dissenyar i instaurar procediments sistematitzats per controlar les dietes per assistències a percebre pels consellers de districte i per obtenir d’altres administracions la informació amb relació als membres electes que pogués afectar l’import anual de les seves retribucions o dietes.