Asset Publisher

La Sindicatura habilita una bústia interna per comunicar possibles infraccions normatives de forma segura

Barcelona, 13 June de 2023
Imatge de resum

Podran fer servir aquest canal els treballadors de la Sindicatura i les persones que hi tinguin una relació professional o contractual

La Sindicatura ha habilitat en la seva web l’anomenada Bústia interna d’alertadors, un conjunt de canals mitjançant els quals es podran fer arribar informacions sobre accions o omissions de la mateixa Sindicatura que constitueixin possibles infraccions del dret de la Unió Europea o una vulneració del dret espanyol tipificada com a infracció penal o administrativa greu o molt greu, amb garanties de confidencialitat i sense que se’n puguin derivar represàlies per als denunciants.

Aquesta bústia la podran fer servir els treballadors de la Sindicatura, tant empleats com alts càrrecs, i aquelles persones que tinguin una relació professional o de caràcter contractual amb la institució, que podran fer arribar la informació a través dels diferents canals habilitats a aquest efecte: la bústia electrònica, la bústia física situada a l’entrada de la seu, el correu postal o el Registre d’entrada de documents.

La creació d’aquesta bústia dona compliment al que estableix la Llei de l’Estat 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

D’acord amb el que disposa la normativa, els fets comunicats han d’anar acompanyats d’informació detallada i suficient i de totes aquelles proves que permetin sustentar-los. En aquesta bústia no s’admetran comunicacions, reclamacions o sol·licituds diferents de les esmentades.

El Ple de la Sindicatura, en la sessió del 7 de juny passat, va aprovar la Instrucció relativa a  l’estratègia del sistema intern d’informació de la Sindicatura per a la protecció de les persones que tenen la consideració d’informant en l’àmbit de la Llei de l’Estat 2/2023, en la qual es defineixen l’objecte, l’àmbit subjectiu i el funcionament de la Bústia interna d’alertadors.

Entre altres qüestions, la instrucció estableix que la gestió i tramitació de les comunicacions rebudes anirà a càrrec d’un òrgan col·legiat format per tres funcionaris de la Sindicatura escollits pel Ple per a un període de quatre anys.