Sistema intern d’informació per a la protecció de persones que tenen la consideració d’informant en l’àmbit de la Llei de l’Estat 2/2023 (Bústia interna d’alertadors)

Què és i per a què serveix?

El Sistema intern d’informació (Bústia interna d’alertadors) és un conjunt de canals posats a disposició d’aquells qui tenen algun tipus de relació professional o contractual amb la Sindicatura perquè puguin a posar en coneixement de la institució accions o omissions de la mateixa Sindicatura que constitueixin una infracció del dret de la Unió Europea o una vulneració del dret intern que estigui tipificada com a infracció penal o administrativa greu o molt greu. El Sistema, a través d’una tramitació interna, permet la investigació de la informació esmentada, garanteix la confidencialitat i evita que del fet d’informar se’n puguin derivar represàlies.

En la Llei de l’Estat 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i en la Instrucció, aprovada pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 7 de juny del 2023, relativa a l’estratègia del sistema intern d’informació de la Sindicatura per a la protecció de les persones que tenen la consideració d’informant en l’àmbit de la Llei de l’Estat 2/2023.

Els empleats públics i alts càrrecs de la Sindicatura, exempleats i ex alts càrrecs, becaris, voluntaris o participants en processos selectius o persones que es relacionen amb la institució a través dels informes de fiscalització o que hi tenen o hi han tingut una relació contractual o de servei.

  • Les persones que presenten les informacions han de ser les indicades anteriorment (relació profes­sional o contractual).
  • Els fets comunicats han de comportar la infracció del dret de la Unió Europea o una vulneració del dret intern que estigui tipificada com a infracció penal o administrativa greu o molt greu.
  • La informació comunicada ha de ser detallada i suficient per identificar els fets i el període de temps en què van succeir, la infracció que es va cometre i les persones implicades o, almenys, la unitat o òrgan on es va produir.
  • S'ha d'aportar tota la informació o proves de què es disposi o indicar on es conserven, perquè l’òrgan col·legiat responsable del sistema intern d’informació pugui analitzar la versemblança dels fets i el seu fonament.

Finalment, cal destacar que, de conformitat amb la Llei 2/2023, la bona fe i la consciència honesta de què s'han produït o poden produir-se fets greus perjudicials constitueix un requisit indispensable per a la protecció de l'informant. En aquest sentit, es tipifica com a infracció molt greu comunicar o revelar públicament informació sabent que és falsa.

A través dels canals del Sistema intern de comunicació no s'atendrà cap altra comunicació diferent de les ja esmentades. Aquestes altres comunicacions s’hauran de tramitar a través dels procediments establerts i ser dirigides als òrgans administratius competents. No és possible transformar, convalidar o reconvertir en un altre procediment una comunicació enviada pels canals del Sistema intern d’informació.

Per tant, NO S’ATENDRAN:

  • Reclamacions de drets individuals i sol·licituds que busquen satisfer interessos particulars. Cal advertir que aquests canals no són registres administratius als efectes de la normativa que regula el procediment administratiu comú, per la qual cosa la presentació d’aquests tipus de comunicacions no afectarà els terminis i obligacions establerts en els procediments als quals es refereixen.
  • Denúncies sobre incompliments de ciutadans, empreses o administracions públiques que no siguin la Sindicatura de Comptes.
  • Bústia interna d'alertadors electrònica: aplicació informàtica àgil i senzilla per enviar comunicacions en aquest àmbit i que permet informar de forma anònima o amb identificació de l’informant, mitjançant una tramesa electrònica.  
  • Bústia interna d'alertadors en paper: bústia ubicada a l’entrada de la seu de la Sindicatura. La comunicació pot fer-se de forma anònima o amb identificació de l’informant.
  • Correu postal: l’enviament de la informació pot fer-se de forma anònima o amb identificació de l’informant. El remitent ha de fer constar en el sobre, com a destinatari: “Bústia interna d'alertadors Sindicatura de Comptes – Via Laietana, 60 – 08003 Barcelona”.
  • Registre d’entrada de documents de la Sindicatura: en aquest cas la comunicació serà sempre amb identificació de l’informant i l’escrit es remetrà immediatament al responsable del Sistema.