Publicador de continguts

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA. Exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • Durant els darrers exercicis, l’activitat de CIMALSA s’ha anat diversificant amb la incorporació de la gestió d’altres infraestructures per al transport i la mobilitat, com són els aparcaments de vehicles pesants, les estacions d’autobusos i les àrees de serveis de les autopistes.
 • En l’exercici 2021 es va ampliar l’objecte de CIMALSA amb l’explotació d’àrees de serveis, zones d’estacionament i de descans i altres elements funcionals i instal·lacions vinculats.
 • El darrer informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, 27/97-D, correspon a l’exercici 1996.

Quins són els fets i xifres clau?

 • Activitat diversificada: en l’exercici 2021 gestiona 4 centrals integrades de mercaderies (CIM), 3 plataformes logístiques (logis), 3 aparcaments de vehicles pesants, l’estació d’autobusos de Girona i les àrees de servei de les autopistes C-32 i C-33.
 • Diferent titularitat de les infraestructures gestionades: pròpies, rebudes en adscripció de la Generalitat o de tercers (CIM gestionades per comptes de les supracomunitats de propietaris).
 • Els ingressos de l’exercici 2021 han augmentat un 243,16% respecte a l’exercici 2020, a causa, principalment, de l’augment de les vendes de parcel·les, principalment del logis Empordà, que passen de 0,59 M€ (6.391 m2) a 18,71 M€ (181.242 m2).

Què hem observat?

 • Comptabilització d’ingressos i despeses, per 1,14 M€ que, per la seva naturalesa, corresponen a les supracomunitats.
 • En el procediment de comercialització s’han observat algunes mancances, tant en la seva definició com en la seva aplicació efectiva en l’exercici 2021.
 • El procediment de gestió no està suficientment especificat, hi manquen alguns aspectes essencials de la gestió i en 2021 no es va aplicar correctament al logis Bages.
 • En la contractació de la concessió d’àrees de servei: incompliments relatius al contingut de l’expedient, a la valoració de les ofertes, i a la Mesa de contractació.

Què recomanem?

 • Revisar el model de facturació dels ingressos i les despeses gestionades per compte de tercers.
 • Redefinir les funcions i responsabilitats en l’àmbit comercial.
 • Crear un òrgan de control economicofinancer propi, amb dependència directa del conseller delegat.
 • Millorar diversos aspectes del procediment de comercialització.
 • Revisar el procediment de gestió de CIM i logis.
 • Elaborar procediments de gestió específics per als aparcaments de vehicles pesants, estacions d’autobusos i àrees de servei d’autopistes.
 • Implantar un procediment informatitzat per poder informar els contractes en forma i termini correctes en el Registre públic de contractes.
 • Establir mecanismes perquè els expedients contractuals incloguin tota la documentació.