Publicador de continguts

Consorci de Turisme de Barcelona. Comptes anuals, exercici 2018

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • El turisme representa al voltant del 12% del PIB i genera aproximadament un 9% de l’ocupació de la ciutat.
 • L’Ajuntament rep el Fons per al foment del turisme i aquest en transfereix una part al Consorci.
 • El Consorci va enviar, indegudament fins a l’any 2021, els comptes directament a la Sindicatura en lloc d’integrar-los en el Compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
 • No estava inscrit en el Registre d’Ens Locals de Catalunya.

Quins són els fets i xifres clau?

 • L’objectiu principal del Consorci és la promoció i foment del turisme i el comerç a la ciutat de Barcelona.
 • Els ens consorciats són l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i la Fundació Barcelona Promoció.
 • Participa en fires sectorials, compta amb punts d’informació turística, gestiona el mirador del Monument a Colom, el Barcelona bus turístic i comercialitza productes propis i d’empreses del sector, entre d’altres.
 • El 2018, presentava un benefici net de 2,26 M€.
 • El volum d’ingressos del pressupost aprovat va ser de 54,54 M€ i el resultat pressupostari ajustat, de 2,02 M€.

Què hem observat?

 • No va adaptar els estatuts per complir amb la regulació vigent, entre d’altres no van declarar l’adscripció a l’Ajuntament de Barcelona.
 • Ocupava determinats espais sense que s’hagués formalitzat el permís per fer-ho.
 • Aproximadament un terç dels ingressos i despeses de l’activitat comercial estaven sobrevalorats per comptabilitzar com a pròpia la comercialització d’alguns productes en què només actuava de comissionista.
 • L’aportació més important que rebia, Fons per al foment del turisme, no estava ben imputada temporalment en la comptabilitat financera. L’efecte en el resultat era que faltaven 1,49 M€ de beneficis.

Què recomanem?

 • Homogeneïtzar els procediments de formalització d’acords comercials.
 • Millorar la comunicació mútua entre el Consorci i l’Ajuntament de Barcelona.
 • Revisar els procediments administratius per millorar la informació comptable, especialment en els projectes amb finançament afectat i controlar els terminis per presentar les justificacions necessàries.
 • Promoure l’aprovació del Conveni laboral propi així com una nova modificació dels estatuts.