Publicador de continguts

Llistes d'espera dels serveis de salut. Exercici 2019

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • Uns terminis d’espera per rebre una prestació sanitària excessivament elevats poden comportar un deteriorament en l’estat de salut individual i, consegüentment, un augment dels costos del sistema sanitari. 
 • Uns procediments de gestió inadequats poden propiciar que els ciutadans no exerceixin el dret a ser intervinguts un cop transcorregut el termini garantit que estableix la normativa. 
 • Un control intern ineficaç dels sistemes d’informació de les llistes d’espera podria no garantir la qualitat de les dades de les llistes d’espera i afectar l’adequada planificació de l’activitat assistencial i la transparència de la informació que rep la ciutadania.
   

Quins són els fets i xifres clau?

 • El 2019 van entrar a la llista d’espera d’intervencions quirúrgiques 504.533 pacients i en van sortir 492.371. A finals del 2019 hi havia 198.996 pacients en espera d’una intervenció quirúrgica. 
 • El 2019 van entrar a la llista d’espera de proves diagnòstiques 993.020 pacients i en van sortir 966.717. A finals del 2019 hi havia 136.943 pacients en espera d’una prova diagnòstica.
 • El 2019 van entrar a la llista d’espera de consultes externes 2.920.593 pacients i en van sortir 2.883.529. A finals del 2019 hi havia 513.764 pacients en espera d’una consulta externa.

Què hem observat?

 • A finals del 2019 el temps mitjà d’espera dels pacients pendents d’intervenció, de realitzar una prova diagnòstica i de ser atesos en consulta externa va ser de 155, 84 i 205 dies, respectivament.  
 • El 22,6% dels pacients amb intervencions garantides i el 24,1% dels pacients amb prestacions sanitàries amb termini de referència van ser atesos fora del temps que estableix la normativa.
 • El CatSalut no va propiciar que els ciutadans exigissin el dret a ser intervinguts un cop transcorregut el termini garantit i no va publicar tota la informació dels pacients inclosos en llista d’espera que estableix la normativa.
   

Què recomanem?

 • Elaborar un pla d’actuació per disminuir els temps d’espera i no sobrepassar el temps de garantia i el temps de referència.
 • Modificar la normativa per garantir uns temps màxims d’accés a totes les intervencions quirúrgiques i primeres proves diagnòstiques i consultes externes.
 • Modificar la normativa perquè el CatSalut iniciï d’ofici els tràmits perquè els pacients puguin ser intervinguts en el moment que finalitza el termini garantit. 
 • Promoure una campanya per conscienciar els ciutadans de la necessitat de notificar als centres hospitalaris, amb la màxima anticipació possible, la impossibilitat d’acudir a una prestació sanitària programada.