Publicador de continguts

La Sindicatura presenta al Parlament els informes sobre el SEM i sobre el Departament de Cultura

Barcelona, 15 de setembre de 2022
Imatge de resum

Les síndiques Anna Tarrach i Maria Àngels Cabasés, encarregades d'exposar les conclusions de la fiscalització

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar dos informes de fiscalització.

Les síndiques Anna Tarrach i Maria Àngels Cabasés, titulars dels departaments sectorials D i C, han presentat, respectivament. l'informe 8/2022, relatiu a les despeses de personal del Departament de Cultura de la Generalitat, exercici 2020, i l'informe 9/2022, relatiu a l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), SA, exercicis 2016, 2017 i 2018.

En la presentació de l'informe sobre el Departament de Cultura, la síndica Tarrach ha destacat "l'elevada temporalitat i l'elevada provisionalitat" detectada en la fiscalització de les despeses de personal d'aquest departament que, segons ha dit, té un 58,5% de les places cobertes amb formes de provisió de caràcter temporal.

D'altra banda, l'informe sobre el SEM dona compliment a la Resolució 175/XII del Parlament de Catalunya, que encarregava a la Sindicatura una fiscalització dels comptes anuals d'aquesta empresa pública del Servei Català de la Salut que gestiona l’atenció a les emergències mèdiques i el servei de transport sanitari urgent i no urgent a Catalunya.

En la seva exposició, ha síndica Cabasés ha presentat algunes de les trenta observacions recollides en l'informe, que abasta els exercicis 2016, 2017 i 2018. Ha posat en relleu que el SEM té contractat el sistema de comunicació per a la gestió de les urgències i les emergències mitjançant un procediment negociat sense publicitat, malgrat que la Resolució 175/XII del Parlament, de novembre del 2018, instava el Govern a promoure una licitació oberta a fi d'actualitzar el programari.

Cabasés també ha destacat el contracte d'emergència per al servei de seguiment de contactes de positius de covid, adjudicat l'any 2020 a una empresa del grup Ferrovial. "La Sindicatura ha calculat que per al període de vigència del contracte, de juny del 2020 a gener del 2021, la facturació al SEM podria ser superior en aproximadament 1,55 M€ al preu estimat que es desprèn dels costos directes i indirectes i del benefici industrial del contractista".