Publicador de continguts

La Sindicatura publica els informes relatius a l’ICF, al Canal Segarra-Garrigues i al Pla per canalitzar els fons NGEU

Barcelona, 19 d’abril de 2023
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 1/2023, relatiu a l’Institut Català de Finances (ICF), activitat creditícia, exercici 2020; l’informe 2/2023, relatiu al Canal Segarra-Garrigues, Resolució 510/XI del Parlament, i l’informe 3/2023, relatiu a les mesures adoptades per a la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència, exercici 2021.

Els informes 1/2023 i 3/2023 estan relacionats amb els fons destinats a finançar els efectes econòmics de la pandèmia de la covid.

El treball de fiscalització sobre l’ICF (informe 1/2023) té per objecte analitzar l’activitat creditícia de la institució financera pública arran de l’esclat de la covid en l’exercici 2020, quan es van formalitzar 924 operacions en préstecs i avals per un import total de 505,33 M€.

L’informe 3/2023 té per objecte analitzar si l’Administració de la Generalitat ha adoptat les mesures necessàries per implementar el Pla de recuperació, transformació i resiliència, l’instrument a través del qual es canalitzen els fons de la Unió Europea destinats a combatre la covid, batejats com Fons Next Generation (NGEU). Aquest treball és una iniciativa conjunta dels òrgans de control extern autonòmics i del Tribunal de Comptes, que han fet fiscalitzacions amb el mateix objecte en l’àmbit de les seves competències.

D’altra banda, l’informe 2/2023 dona compliment a la Resolució 510/XI del Parlament de Catalunya, que encomanava a la Sindicatura una fiscalització relativa “al procés de contractació i l’excés de costos en el preu de l’obra de construcció del Canal Segarra-Garrigues”. L’informe recull el detall dels costos totals de construcció del Canal Segarra-Garrigues i l’anàlisi del grau d’execució de la concentració parcel·lària i de la xarxa de distribució, l’anàlisi de les desviacions de costos respecte de les previsions inicials, en termes econòmics, temporals i d’ús de la xarxa, i la previsió de despesa futura.