Publicador de continguts

Publicada la llista d’incompliments dels ens locals que no han tramès el Compte general de l’exercici 2022

Barcelona, 30 de novembre de 2023
Façana de la Sindicatura de Comptes.

La Sindicatura de Comptes ha publicat la relació de corporacions locals que han incomplert l’obligació de trametre el Compte general de l’exercici 2022 en el termini i en la forma previstos en la normativa.

Un cop superada la data límit per presentar els comptes, i considerades les al·legacions dels ens locals, la Sindicatura ha publicat la relació de corporacions que han incomplert l’obligació de trametre els seus comptes dins de termini o que ho han fet de forma incompleta. Aquesta llista es pot consultar a l’apartat Sector local de la web de la Sindicatura de Comptes.

Les llistes d’incompliments publicades per la Sindicatura s’actualitzen diàriament i recullen la identificació dels ens locals que no han lliurat el Compte general fins avui i d’aquells que l’han presentat fora del termini legal.

Es publica una llista per a cada tipus d'entitat -diputacions, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats, municipis i entitats municipals descentralitzades- i s'hi identifiquen en color vermell  aquells ens que no han lliurat cap informació sobre els seus comptes a data d’avui, en color taronja els que han lliurat la informació incompleta i, en color verd, els que han lliurat els comptes amb posterioritat a la data límit.

La Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix que les corporacions locals han de retre els comptes de cada exercici, directament, a la Sindicatura abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici. En cas d’incompliment, la Sindicatura ho ha de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local per tal que s’adoptin les mesures destinades a suspendre el lliurament a l’ens infractor de subvencions o transferències a què tingui dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.