Publicador de continguts

Publicat l’informe sobre la gestió de les despeses finançades amb el Fons COVID-19

Barcelona, 21 de juny de 2023
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 7/2023, relatiu a la gestió de les despeses finançades amb el Fons COVID-19, exercici 2020, Resolució 84/XIV del Parlament.

L’objecte de l’informe, d’acord amb la Resolució 84/XIV del Parlament de Catalunya, és la fiscalització limitada de la gestió de la despesa finançada amb els recursos provinents del Fons COVID-19 i la verificació del compliment de la normativa d’aplicació. Es tracta d’un treball conjunt dels departaments sectorials C i G de la Sindicatura, encapçalats, respectivament, per la síndica Maria Àngels Cabasés i pel síndic major, Miquel Salazar.

La Sindicatura ha verificat que dels 3.165,56 M€ rebuts per la Generalitat de Catalunya del Fons COVID-19 de l’Estat, 2.604,37 M€ es van destinar a augmentar el pressupost d’ingressos de l’Administració de la Generalitat i 561,19 M€ a reduir dèficit pressupostari.

La major part de la despesa d’aquests fons destinats a pal·liar els efectes de la pandèmia, 1.737,44 M€, es van destinar a finançar despesa sanitària, 559,67 M€ es van destinar a empreses, 140,77 M€ a educació, 70 M€ a personal, 26 M€ a famílies i 20 M€ a altres.